La nostra missió és la teva tranquil·litat


Oferim personal a hores o per extres de tots els rams laborals. Ens encarreguem de tots els tràmits burocràtics, ja sigui per una empresa que necessita una substitució durant un període determinat, extres per un dia en concret o un particular que necessita serveis per casa seva.

Serveis


Neteja

Neteja d'escales, despatxos, pisos, o final d'obra. Sigui esporàdicament o fixe, nosaltres et podem oferir aquest servei. Segons les teves necessitats.I si té la seva segona residència a Andorra, el dia que vinguin estarà tota enllestida perquè disfruteu dels vostres dies de desconnexió.

Reparacions i manteniment

Reparacions i manteniment d'edificis, cases, terrenys, etc. Posem a la seva disposició electricistes, lampistes, pintors i personal de manteniment.A part del manteniment, sempre acabem amb una neteja a fons del lloc.

Bugaderia

Serveis a domicili per a particulars i especialització en hotels, restaurants i apartaments turístics.

suplències

Suplència en les vacances dels seus treballadors.

cura de nens

Cuida de nens, ja sigui per portar-los al col·legi com per estar unes hores amb ells.A part, comptem amb la nostra companya Mireia que ofereix serveis de classes a nens homeschoolers o escolaritzats i assessories educatives a les famílies.

ANIMALS DE COMPANYIA

Cuida dels animals de companyia, ja sigui per donar-los de menjar, durant unes vacances, o perquè surtin de passeig mentre l'amo està treballant.

Necessites algun dels nostres serveis?


treballa amb nosaltres


Envia'ns el teu CV i ens posarem en contacte!

Busques personal qualificat?


Estàs buscant personal pel teu negoci? Diga'ns el que necessites!Podem ajudar-te a buscar personal per un temps indefinit, sense cap cost.També podem ajudar-te a buscar personal per dies esporàdics. En aquest cas, tens dues possibilitats. La primera és que nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits i pagaments de la persona. La segona és que nosaltres busquem la persona i tu t'encarregues dels tràmits (amb un petit cost extra).

Qui som


Jedy Serveis, és una empresa creada per una mare i el seu fill, amb la intenció que tots dos puguin compartir la mateixa il·lusió. D'una petita xerrada va sortir aquest preciós projecte per poder donar oportunitats a les persones més desafortunades i millor qualificades en l'àmbit laboral. És el nostre granet de sorra a la societat del nostre país.Estem parlant d'una petita empresa familiar, que ens prenem amb molta importància el que el client ens sol·licita. No importa si és gran o petit, empresa o particular, per a nosaltres tots som iguals, i tots mereixem el mateix tracte a l'hora d'oferir-vos els nostres serveis. Per aquest motiu, el nostre equip està basat en persones treballadores, honestes i amb molta qualitat humana.Una empresa que t'ajuda en el teu dia a dia perquè tu puguis tenir més temps per a tu.

Contacta amb nosaltres


Política de privadesa

1. Disposicions generals:L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per JEDY Serveis en qualitat de responsable del tractament. JEDY Serveis és la titular d'aquest lloc web, està domiciliada al C/ del Pui núm 5 2on-2ona – AD100 Canillo. Principat d'Andorra, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari F-208329-K. JEDY Serveis l’informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per JEDY Serveis només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que JEDY Serveis comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.No s'han de facilitar, a través d'aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l'interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD ") en les condicions establertes en l'esmentat precepte.En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a JEDY Serveis que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d'acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l'aportació d'un document oficial, a mode d'exemple, una còpia escanejada del llibre de família.2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra:En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a JEDY Serveis passarà a formar part d'un fitxer titularitat de JEDY Serveis degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.Aquest lloc web s'opera des del Principat d'Andorra, i els seus termes d'ús es regeixen per les lleis del Principat d'Andorra. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans, que han de resoldre d'acord amb el dret vigent al Principat d'Andorra.3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:a) Responsable del tractament:La responsable del tractament és JEDY Serveis, les dades d’identificació i de contacte es detallen en l'apartat 1 d'aquesta política de privadesa.b) Delegat de Protecció de Dades:El nostre delegat de protecció de dades és JEDY Serveis, a qui pot contactar mitjançant el número de telèfon +376 383 898 i l'adreça de correu electrònic info@jedyserveis.com.4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:JEDY Serveis podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:a) Mitjançant el formulari de contacte que JEDY Serveis posa a la seva disposició en aquest lloc web per tu per realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix en el formulari que JEDY Serveis posa a la seva disposició a aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d'aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.JEDY Serveis conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a JEDY Serveis a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o JEDY Serveis consideri que hagi de fer-ho per exemple per atendre eventuals reclamacions de la seva part, JEDY Serveis conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimits.b) A través dels mecanismes que JEDY Serveis posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d'aquest lloc web.JEDY Serveis conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, les dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable.Si les seves dades personals s'utilitzen per a diverses finalitats que obliguin a JEDY Serveis a conservar-los durant terminis diferents, JEDY Serveis aplicarà el termini de conservació més llarg d'entre ells.5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis:En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:d) Proveïdors de serveis de JEDY Serveis que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi JEDY Serveis;e) Tercers que no tenen relació amb JEDY Serveis, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;f) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.g) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, JEDY Serveis li informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic info@jedyserveis.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.D'altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si JEDY Serveis està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en el cas JEDY Serveis únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits JEDY Serveis deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.Tots els drets esmentats poden exercir mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic info@jedyserveis.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l'àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.7. Seguretat:JEDY Serveis li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.8. Canvis en la Política de Privadesa:Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Política de galetes

Jedy Serveis, en el seu web https://jedyserveis.com, utilitza galetes, pròpies o bé d’empreses col·laboradores, amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari.
En navegar pel nostre web, entendrem que vostè consent l’ús de les galetes d’acord amb el que preveu aquesta Política de galetes.

Què són les galetes?

Les galetes o cookies són un tipus d’arxiu o dispositiu que es descarrega a l’equip d’un usuari, client nostre, amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació.Jedy Serveis utilitza galetes principalment per a les qüestions següents:Assegurar el funcionament correcte del lloc web de Jedy Serveis.Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.Recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en el lloc web.La utilització de les galetes per part de Jedy Serveis es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els nostres serveis web.

Tipus de galetes utilitzades

Les galetes utilitzades per Jedy Serveis són les següents:1. Pel termini de temps que romanen activades:Galetes de sessió: s’encarreguen de compilar i emmagatzemar dades mentre que l’usuari accedeix al nostre web i es conserva la informació per a la prestació del servei sol·licitat en el nostre web.Galetes persistents: són les galetes que poden conservar les dades en el terminal per un període definit pel responsable de la galeta, des de minuts a diversos anys.2. Segons la seva finalitat:- Tècniques: són les galetes necessàries per permetre a l’usuari accedir, identificar-se en el servei i operar correctament.- Personalització: Són les galetes que permeten a l’usuari navegar a través d’una pàgina web de Jedy Serveis, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com per exemple serien l’idioma, la resolució de pantalla del dispositiu utilitzat, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.- D'anàlisis: Les galetes d’anàlisi permeten al seu responsable el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació que proporcionen s’utilitza en el mesurament de l’activitat de la pàgina web per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb l’objectiu d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei. Jedy Serveis utilitza per exemple Google Analytics, galetes de tercers, amb el propòsit d’oferir un millor servei. Alhora, li informem que les dades recopilades són tractades principalment amb una finalitat estadística, com per exemple dispositius utilitzats, idiomes, informació geogràfica, etc.- Publicitat: Jedy Serveis no integra sistemes de publicitat de tercers dins dels serveis web.

Xarxes socials

Igualment, li informem que des del nostre lloc web es facilita a l’usuari l’accés a les pàgines corporatives de Jedy Serveis de les principals xarxes socials.

Configuració de les galetes

D’acord amb la normativa vigent, Jedy Serveis sol·licita el seu permís per realitzar la gestió de galetes. En cas que vostè continuï navegant pel lloc web de Jedy Serveis, sense denegar-ne la utilització, entendrem que vostè consent la utilització de galetes per la nostra banda.Igualment, li recordem que en cas que decideixi canviar la configuració de les galetes, el servei prestat en el nostre lloc web es podrà veure parcialment afectat.Li recordem que pot deshabilitar l’ús de galetes quan consideri oportú, per esborrar, bloquejar o deshabilitar l’acceptació de galetes. Podrà realitzar la corresponent modificació a través dels paràmetres de configuració del seu navegador web.Atès que el procediment pot diferir en cada navegador web, li proporcionem la relació dels principals navegadors web del mercat:Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookiesSafari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ESGoogle Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=esFirefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Revisió de la política de galetes

Jedy Serveis té previst realitzar una revisió de la Política de galetes amb caràcter anual; no obstant això, si hi ha algun altre factor que requereixi la seva revisió, es realitzarà amb més periodicitat.